Syntymä

Enkeli syntyy kuolevaisen puhtaasta sielusta, kun tämä on ensin tuomittu Limbuksessa. Puhtaalla sielulla tarkoitetaan maan päällisen elämän jättämiä jälkiä sieluun, jotka riippuvat elämän hyveellisyydestä, kohtuullisuudesta ja usein myös uskonnollisille arvoille omistautumisesta. Tuomitsija ottaa nämä seikat huomioon jokaisen sielun kohdalla erikseen ja tulkitsee sielun laadun. Tuomitsemisen yhteydessä huomioidaan myös se, minkä ikäisenä sielu on päätynyt tuomittavaksi, koska 16 ikävuotta nuorempana kuolleita pidetään liian nuorina tuomittavaksi ja nämä lähetetään takaisin maahan syntymään uudelleen.
Enkelin syntyessä Limbuksessa sielun tuomitsija tutkii sen maassa viettämää elämää ja saa alitajuntaansa nimen, jonka hän istuttaa tulevan enkelin alitajuntaan. Näin ollen uudelleen syntyvä olento tietää nimensä syntyessään. Tavallisesti vastasyntyneitä opastetaan elämän alkuun enkelinä ja heillä jokaisella on oma mentori. Mentorina toimii joko tuomitsija itse tai tämän nimittämä apulainen, jolle vastuu mentoroinnista on siirretty. Tuomitsemisen ja mentoroinnin Limbuksessa hoitavat jumalat ja vanhimmat, vahvimmat ja arvostetuimmat demonit ja enkelit. Yleensä mentorien vastuualueelle kuuluu neuvoa kulkeminen maan ja taivaan välillä, opettaa muun muassa parantamista oikeista toimintatapoja suojattien kanssa, ja sen, mikä on sallittua ja mikä ei. Tämän lisäksi kerrotaan yleisesti eri ulottuvuuksista ja niiden lajistosta ja vastasyntyneet perehdytetään tämän perusvoimien hallintaan ja lentämiseen. Perehdyttämisestä huolimatta vastasyntyneet alkavat kunnolla tiedostaa voimiaan vasta useiden päivien päästä syntymästä ja toisinaan yllätyksiä voi tulla myös useiden vuosien jälkeen. Tavallisesti vastasyntynyttä opastetaan elämän ensiaskelilla parin viikon ajan pakollisena, jonka jälkeen oppilaan annetaan kokeilla siipiään itsenäisesti. Ei ole kuitenkaan tavatonta nähdä mentorointisuhteen jatkuvan rajattua aikaa pidemmälle ja useimmat mentorit ovatkin oppilaidensa ulottuvissa elinikänsä ajan.

Tehtävät

Arkkienkelit
Arkkienkelit tehtäviin kuuluu huolehtia Taivaan arkisesta tasapainosta ja järjestyksestä. He ovat tavallisesti myös ylijumalten läheisiä alaisia, jotka hoitavat välikäsinä erilaisia asioita. Arkkienkelit hoitavat myös arkistointia pitäen muun muassa kirjaa eri yksilöistä ja näiden määristä, he myös hoitavat sielujen tuomitsemisen ja mentoroivat nuoria enkeliä opettaen näille sen, millaista elämä on enkelinä ja varmistavat, että mentoroitavat pärjäävät, eivätkä aiheuta hankaluuksia. Tämän lisäksi suojelusenkeleille järjestetään erilaisia koulutuksia ja muuta opastusta; näitä opastetaan parantamisessa, magian käytössä ja esimerkiksi lähitaistelussa.
Arkkienkeleille kuuluu myös suojelusenkelien toiminnan valvominen ja heidän oletetaan puuttuvan mahdollisiin vääriin toimintatapoihin ja ilmiantamaan yksilöitä, jotka eivät toimi yleisten normien mukaisesti. Ylläpitäessään rauhaa arkkienkelit pyrkivät pistämään myös muita häiriötä ja levottomuutta aiheuttavia tahoja ja yksilöt kuriin opastaen, vangiten ja vahingoittaen näitä tarvittaessa.

Suojelusenkelit
Suojelusenkelien tehtäviin kuuluu pääasiassa suojateista huolehtiminen. Tämän lisäksi heidän kuitenkin oletetaan raportoivat yleistä rauhaa häiritsevistä tekijöistä ja puuttuvan muihin epäkohtiin. Arkkienkelit myös delegoivat kokeneille ja elämänkokemusta omaaville suojelusenkeleille muun muassa mentorointi tehtäviä, arkistointia ja muita juoksevia asioita, joita hoitaa suojatin lisäksi.
Suojelusenkeleillä on yleensä kerrallaan hoidettavana kahdesta kolmeen suojattia, maksimissaan kuitenkin neljä. Suojattien kanssa toimiessaan suojelusenkelien on tarkoitus suojella näitä vaaroilta, opastaa näitä huomaamattomasti parempiin valintoihin ja pyrkiä tekemään näiden elämästä parempaa auttamalla ja tukemalla vaikeina hetkinä esimerkiksi vaikuttamalla suojatin uniin. Suojelusenkelien tulee pyrkiä toimimaan niin, etteivät he paljastu suojeltavilleen.

Taidot ja kyvyt

Enkelien perustaitoihin kuuluu taito hallita magiaa, jota he voivat hyödyntää esimerkiksi muita auttaessaan tai parantaessaan, mutta myös taistelutilanteissa.

Parantaminen on yksi enkeleille luontaisimmista tavoista käyttää magiaa ja se opitaan tavallisesti hyvin varhaisessa vaiheessa elämää. Parantamaan enkelit oppivat vähän kerrassaan; aluksi opitaan parantamaan pieniä ihorikkoja ja haavoja, mutta iän ja taidon karttuessa enkelit voivat oman potentiaalinsa mukaan oppia parantamaan murtuneita tai katkenneita luita, suuria haavoja, sisäisiä vammoja ja hermoja. Taitavimmilta yksilöiltä onnistuu myös raajan paikalleen liittäminen, mutta mitä enemmän magiaa joutuu käyttämään parantaessa, sitä enemmän se vie voimia.
Parantaminen vaatii enkeliltä myös tarkkaa keskittymistä parannettavaan kohteeseen, johon useimmat enkelit kohdistavat parantavaa magiaa käsiensä avulla.

Enkelit voivat esimerkiksi luoda voimakenttiä suojakseen, paiskata toisia kauemmas itsestään ilman fyysistä kosketusta ja siirtää esineitä telekineesin avulla niihin koskematta. Telekineesi toimii lähinnä kiinteisiin aineisiin ja veden kohdalla sen kiinteään olomuotoon jäähän. Esineitä liikuttaessa niitä koskettamatta täytyy huomion olla keskitetty liikutettavaan kohteeseen ja esimerkiksi hiekan tapauksessa huomion pitäisi olla kiinnitettynä hiekan useisiin yksittäisiin kivirakeisiin. Hiekan siirtäminen paikasta toiseen riippuu siis paljon hiekan osasten koosta -suurempiin osiin on helpompi kiinnittää huomio kuin pieniin- ja siitä, millaiset voimat enkelillä on. Luonnollisesti voimakkaampi enkeli saa hallittua suurempia määriä ja isompia esineitä kuin yksilö, joka ei ole erikoistunut esineiden tai hiekan koskettamatta liikuttamiseen. Telekineesin onnistuminen riippuu paljon yksilön käytettävissä olevista voimista ja ylipäänsä aiemmasta kokemuksesta. Taitoa paljon kehittäneellä liikuttaminen sujuu helposti omien kykyjen rajoissa ja mitä pidempi matka ja isompi esine/asia pitäisi liikuttaa, sen haastavampaa ja voimia vievempää liikuttaminen on.

Yksi tärkeä perustaito on myös teleporttaamisen hallitseminen ja se on tavallisesti yksi ensimmäiseksi opittavista taidoista. Teleportatessa enkeli keskittyy siirtymään haluamaansa tuttuun paikkaan ja niin sanotusti näkee kyseisen paikan mielessään. Täten siirtyminen mihinkään sattumanvaraiseen paikkaan vahingossa tai tarkoituksella ei ole mahdollista tai päätyminen jonnekin täysin tuntemattomaan paikkaan, jossa hahmo ei ole aiemmin käynyt tai josta tällä ei ole muistikuvia. Tosin jos esimerkiksi siirtymishetkellä päätyy kuitenkin ajattelemaan epähuomiossa jotain toista paikkaa siirtymisen ratkaisevalla hetkellä, sinne saattaa joutua vahingossa sen sijaan, että pääsisi haluamaansa paikkaan. Siirtyminen vaatii myös täydellistä keskittymistä, joten pakeneminen esimerkiksi kuristusotteesta tai kesken taistelun on vaikeaa, jos huomio herpaantuu ympäristöön tai esimerkiksi kosketuksesta. Siirtyminen paikasta toiseen vie myös energiaa, joten energiapulassa olevan voi olla hankalaa jaksaa siirtyä esimerkiksi Maasta takaisin Taivaaseen. Halutessaan ja teleporttaamisen hyvin hallitessaan enkeli voi myös siirtää jonkun toisen mukanaan haluamaansa paikkaan tätä koskettaessaan. Tämä vaatii kuitenkin paljon enemmän energiaa, joten se ei onnistu kaikilta enkeleiltä.

Yllämainittujen lisäksi enkeleillä voi olla erilaisia ja uniikkeja erikoistaitoja, ja normaalisti niitä on yhdestä kahteen enkeliä kohti. Tällaisia erikoistaitoja voivat olla esimerkiksi valon tuottaminen käsissä, suojatin tunnetiloihin vaikuttaminen rauhoittavasti tai telepatia, jonka avulla mieleen voi syöttää toimintaohjeista tai neuvoja. Tavallisesti arkkienkeleillä on enemmän voimaa suojelusenkeleihin nähden ja he pystyvät käyttämään enemmän ja voimakkaampaa magiaa. Useimmat arkkienkelit kykenevät pyyhkimään muistoja tai luomaan esimerkiksi kineettisestä energiasta aseita tai palloja, joita voi käyttää hyväksi taistelutilanteissa.

Näiden kykyjen käyttäminen on kuitenkin voimia vievää, jonka takia tiettyä kykyä on hankala ylläpitää pitkiä aikoja.
Näiden taitojen lisäksi jokainen enkeli pystyy pitämään yllä näkymätöntä tai näkyvää muotoa. Näkyvässä muodossaan he voivat olla niin sanotussa tavallisessa muodossaan tai ihmismäisessä muodossa, joka ei poikkea ulkoisesti tavallisista kuolevaisista. Kuolevaisten on hankalaa tunnistaa ihmismäisessä muodossa olevaa enkeliä. Muodon muuttaminen kuluttaa kuitenkin runsaasti energiaa, eikä esimerkiksi ihmismäistä tai näkymätöntä muotoa voi pitää yllä tuhottoman pitkiä aikoja.

Sairaudet

Enkelit eivät juurikaan sairastele saati kuole sairauksiin, koska he ovat lähes immuuneja monille kuolevaisten sairauksille omatessaan hyvän immuunipuolustuksen. Osa kuolevaisten taudeista saattaa kuitenkin tarttua, jos enkeli on stressaantunut tai muuten heikkona, mikä taas vaikuttaa immuunipuolustukseen ja tekee alttiimmaksi erilaisille taudeille.
Luonnostaan enkeleillä on myös omia sairauksia. Heillä voi esimerkiksi esiintyä erilaisia siipiongelmia ja iho ongelmia, kuten sulkakatoa, kutinaa, haavaumia ja erilaisia ihottumia ja ihon kuivumista. Enkeleillä myös liikasyönti voi aiheuttaa pahoinvointia varsinkin jos viimekertaisesta on päässyt kulumaan pidemmän aikaa. Tämän lisäksi yliluonnollisilla olennoilla voi esiintyä esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksia, verenkiertoelimistön ongelmia ja mielisairauksia, jotka voivat ikään kuin peilautuvat Maassa eletyn elämän suurista menetyksistä. Edellä mainitut sairaudet ovat kuitenkin hyvin harvinaisia ja esiintyvät sattumanvaraisesti, jolloin kaikilla menetyksiä kokeneilla ei kuitenkaan esiinny sairautta tai se tulee esiin vasta myöhemmin enkelinä riippuen elintavoista, jotka joko ehkäisevät tai edesauttavat sairauden ilmenemistä.

Ulkonäkökriteerit & tunnusmerkit

Vastasyntyneiden enkelien uusi ulkomuoto muistuttaa tavallisesti jollain tapaa näiden aikaisempaa ulkomuotoa kuolevaisina. On yksilöllistä, muistuttaako enkeli etäisesti vain hyvin läheisesti aiempaa ulkomuotoaan uuden ulkoisen olemuksen rakentuessa aiemman pohjalta. Tämä ei kuitenkaan aina päde iän osalta ja enkeliksi syntyvät ovat syntyessään aina täysikasvuisia. Ulkoiseen olemukseensa enkeli pystyy vaikuttamaan syömällä, mutta he eivät saa syömisestä minkäänlaista tyydytystä, koska eivät pode nälkää tai tarvitse ruokaa selviytyäkseen. Enkelit eivät ulkonäöllisesti myöskään vanhene kovinkaan näkyvästi ja he ovat niin sanotusti iättömiä. Enkelit eivät voi myöskään kuolla vanhuuteensa vaan tavallisesti he kuolevat erilaisten yhteydenottojen seurauksena fyysiseen vammaan, joskus myös vakavaksi edenneeseen sairauteen. Pahasti haavoituttuaan enkelit pyrkivät yleensä lepoon tai joskus jopa uneen keskittäessään voimansa itsensä parantamiseen ja elpymiseen. Muuten enkelit eivät tarvitse lepoa tai unta elääkseen. Aina lepo ja uni ei kuitenkaan riitä ja enkeli kuolee, jolloin jäljelle jäävä ruumis hajoaa tomuksi lopulta häviten ja sielu siirtyy kadotukseen.

Ulkonäöllisesti niin suojelus- kuin arkkienkelitkin mielletään yleensä kauniiksi olennoiksi, jotka huolehtivat ulkonäöstään ja arvostavat kauneutta. Heidän hiuksissaan esiintyy monia erilaisia luonnollisia värejä, jotka ovat kuitenkin sävyltään aina vaaleita kuvastaen sielun puhtautta. Hiusten pituuden ajatellaan kuvastavan enkelin voiman tasoa; mitä pidemmät hiukset, sen vahvempi enkeli. Enkelin voimat eivät kuitenkaan ole yhteydessä hiuksiin vaan kyseessä on lähinnä kulttuurillinen tapa, jota useimmat noudattavat, muttei se ole pakollista. Kauan eläneellä suojelusenkelillä voi siis olla lyhyet hiukset, jos hän niin haluaa.
Enkelin silmät voivat olla väriltään mitä tahansa muuta paitsi punaiset, kun punaisen ajatellaan kuvastavan pahuutta.
Enkelien siivet ovat sulkaiset ja ne ovat yleensä aina pääväritykseltään vaaleat, useimmiten valkoiset. Tämän lisäksi siivissä voi kuitenkin esiintyä myös muita luonnollisia sävyjä, kuten harmaata tai esimerkiksi beigeä. Kaikilla enkeleillä esiintyy myös siivissään sulkasatoa noin kerran sadassa vuodessa, mikä kestää kerrallaan noin puolestatoista viikosta kahteen. Se saa siipien sulkapeitteen uusiutumaan ja aiheuttaa osalle kipua ja pms -tyyppisiä oireita. Enkelien nimissä vallitseva suuntaus on fantasiatyyppiset nimet, kuten Hyrael, Archon, Theliel ja Forcas.

Arkkienkelin ominaispiirteet:
Arkkienkelit eroavat ulkonäöltään suojelusenkeleistä sillä, että heillä kaikilla on sädekehä, jonka kirkkaudesta ja värisävystä pystyy päättelemään yksilön voiman tason. Tämän lisäksi useimmilla arkkienkeleillä on kahden siiven sijaan neljä siipeä. Arkkienkeliksi tullessaan yksilö saa itse päättää, ottaako jo olemassa olevan siipiparin lisäksi toisen vai ei. Tämä päätös tehdään tavallisesti siinä vaiheessa, kun suojelusenkeli ylennetään arkkienkeliksi ylijumalan tahdosta. Yleensä arkkienkeliksi ylennetään korkeaan ikään päässeitä enkeleitä, joilla on jo elämänkokemusta ja jotka ovat hoitaneet työnsä hyvin.

Suhtautuminen muihin lajeihin

Tavallisesti enkelit eivät pidä demoneista vaan he viihtyvät enemmänkin kaltaistensa, kuolevaisten ja jumalien seurassa. Jumalia enkelit arvostavat ja kuolevaisista he välittävät.