Taustaa

Muodonmuutostaito, eli taito muuttua tietyn eläimen muotoon niin halutessaan, on peräisin vuosituhansien takaa ajalta, jolloin Nimrith ja ympäröivä maailma perustuivat pitkälti alkeellisiin tekniikoihin ja omavaraistalouteen, johon kuului pienimuotoista maanviljelyä, metsästämistä ja keräilyä. Näihin aikoihin suuria Nimrithin tapaisia kaupunkeja ei ollut vielä kehittynyt vaan elettiin alkeellisessa maatalousyhteiskunnassa niin omissa torpissa kuin pienimuotoisissa kylissäkin.
Taito muuttaa muotoaan on tullut kuolevaisille ylijumalilta joko kirouksena tai vaihtoehtoisesti lahjana. Se, kenelle tai mille yhteisölle on annettu kirous tai lahja muuttua eläimen muotoon, on vaikuttanut yhteisön hyveellisyys tai paheellisuus, jonka perusteella yhteisön elämää on joko haluttu helpottaa tai vääristä toimitavoista rangaista.
Se, miksi tietylle yhteisölle tai tietyille yksilöille on annettu kyky muuttua eläimeksi, on riippunut pitkälti heidän elämän valinnoistaan ja siksi erilaisia syitä tälle on monia. Yhtenä esimerkkinä tästä ovat vuosituhansia sitten vallinneet nälkävuodet, jolloin ylijumalat antoivat maanviljelijöille lahjan muuttua petoeläimiksi, jotta he pystyisivät suojelemaan paremmin kasvattamaansa karjaa ja helpottamaan näin yhteisön nälkää.
Toisena esimerkkinä on kyky muuttua saaliseläimeksi, jonka ihmiset ovat saaneet, kun kyläläiset ovat olleet sodassa toisiaan, lähimmäisiään, vastaan ja ylijumalat ovat halunneet rangaista heitä tällaisesta käytöksestä. Vasta, kun ihmiset olivat oppineet läksynsä, antoivat jumalat kyläläisille taidon muuttua takaisin ihmisiksi. Nämä jumalten langettamat siunaukset ja kiroukset ovat jääneet pysyväksi osaksi ihmisten geeniperimää ja periytyneet sukupolvelta toiselle, ja tämän takia muodonmuuttajista on kehittynyt oma lajinsa.
Laji, joksi tietyllä alueella elävä yhteisö on muuttunut, on usein perustunut alueella eläneeseen eläinlajistoon ja siksi eri osissa maailmaa ja eri ilmastovyöhykkeillä asuu eri eläimiksi muotoaan muuttavia kuolevaisia. Muodonmuuttajan eläinlaji voi täten perustua mihin tahansa luonnossa tavattavaan lajiin ja roduksi sopivat ikivanhoiksi luokiteltavat rodut, mutta eivät fantasiaolennot, hyönteiset tai kämmentä pienemmät eläinlajit. Tähän perustuu muodonmuuttajien lajien laaja kirjo, joka on aikojen saatossa periytynyt sukupolvilta toisille. Usein pienissä, muista eristyksissä eläneissä yhteisöissä, joissa yhteisön jäsenten vaihtuvuus on pientä, muodonmuutostaito on tullut isoksi osaksi yhteisöä ja tietyn lajin muodonmuuttajia on paljon geeniperimän ollessa melko puhdas.
Nimrithissä eri lajia edustavia muodonmuuttajia on koko ajan kasvavan matkailun, kaupungistumisen ja kehityksen takia yhä enemmän, eikä Nimrithin alueella ole tietyn lajin muodonmuuttajaenemmistöä.

Syntymä & muodonmuutos

Muodonmuuttaja pystyy vaihtamaan halutessaan muotoaan ihmismuodosta eläinmuotoonsa, jota kyseinen yksilö edustaa. Muodonmuuttajilla ihmismuoto on luonnollinen olomuoto, jossa he ovat syntyessään ja johon he muuttuvat myös kuollessaan ja tajuntansa menettäessään, koska ihmismuoto on helpompi ylläpitää, eikä se vaadi yhtä paljon energiaa. Tästä syystä muodonmuuttajat myös synnyttävät ja ovat raskausaikansa ihmismuodossaan, jottei muodon muuttaminen aiheuta sikiölle kehityksellisiä ongelmia, keskenmenoa tai tapa lasta tai äitiä. Muodonmuuttajat eivät pysty myöskään lisääntymään eläinmuodossaan.
Muodon muuttaminen vaatii yksilöltä melko paljon energiaa ja on usein kivulias. Kivuliaisuus riippuu yksilön omasta kipukynnyksestä ja siitä, mihin tämä on tottunut. Eläinlajilla ja kokoerolle ihmismuotoon verrattuna on myös vaikutusta muutoksen vaatimaan energian määrään ja sen kivuliaisuuteen. Mitä enemmän kokoeroa on, sitä enemmän energiaa muutos vaatii ja sitä kivuliaampi muutos on. Lihaksisto muuttaa muotoaan, luusto muokkautuu ja nivelet asettuvat uusille paikoilleen. Yksilön energiavaje voi vaikuttaa muodonmuutokseen myös niin, että muodon muuttaminen jää kesken, jolloin muoto voi muistuttaa selkeästi ihmistä, mutta nähtävissä on selkeitä eläinmuodolle tyypillisiä piirteitä, kuten viikset, sarvet, karvaa, häntä tai korvat.
Ensimmäinen muodonmuutos tapahtuu yleensä 10-15 vuoden ikäisenä ja muodonmuutos on usein kivuliain, mutta muodon muuttaminen käy helpommaksi ja kivuttomammaksi kokemuksen myötä. Milloin ensimmäinen muutos tapahtuu, riippuu myös lajista ja lajien välisestä kokoerosta. Mitä pienempi eläin ja ihmismuodon välinen muutos on, sitä helpompi se on jo nuorella iällä tehdä. Ajankohtaan vaikuttaa myös yksilön ominaisuudet, ympäröivä elinympäristö ja muodonmuuttajan kunto. Se, miksi ensimmäinen muutos tapahtuu voi olla sattuman varaista ja tapahtua esimerkiksi jonkinlaisen voimakkaan tunteen tai stressin seurauksena.
Muotoa muuttaessa muodonmuuttajan on helpointa olla ilman vaatteita, jolloin vaatteet eivät ole muodonmuutoksen tiellä. Jos muotoa muutetaan vaatteet päällä, ne voivat muutoksesta riippuen repeytyä päällä, pudota päältä tai vaikeuttaa muodonmuutosta niin, että se voi estää luita asettumasta oikeille paikoillensa. Lähtökohtaisesti alastomuutta voi myös pitää varsin tavallisena ja hyväksyttävänä muodonmuuttajien keskuudessa, vaikkakaan ei julkisilla paikoilla ja suhtautuminen riippuu yhteisön yleisestä asenteesta.

Taidot & ominaisuudet

Muodonmuuttajien aistit ja piirteet poikkeavat monesti tavallisten kuolevaisten vastaavista. Muodonmuuttajat omaavat monesti omaan eläinlajiinsa perustuvat aistit. Esimerkiksi jos eläinlajilla on hyvä kuulo-, näkö- tai hajuaisti, se on normaalia parempi myös lajia edustavalla muodonmuuttajalla. Myös tunto- tai makuaisti voivat olla normaalia parempia lajista riippuen. Tämän lisäksi muodonmuuttajan taitoihin ja ominaisuuksiin vaikuttavat tämän eläinlajin vahvuudet, joita voivat esimerkiksi olla ketteryys, nopeus tai vahvuus. Nämä vahvuudet voivat heijastua myös muodonmuuttajan ominaisuuksiin ja siten taitoihin.
Myös eläinlajin aistien ja ominaisuuksien heikkoudet voivat vaikuttaa siihen, että osa muodonmuuttajan aisteista ovat kuolevaisiin verrattuna heikompia. Esimerkiksi joillekin eläinlajille tyypillinen heikko tai olematon värinäkö tai huono syvyysnäkö voivat olla tällaisia piirteitä.

Ulkonäkökriteerit & tunnusmerkit

Eläinmuodossaan muodonmuuttaja vastaa kyseistä eläinlajia ulkoiselta olemukseltaan. Muodon muuttaminen ei vaikuta muodonmuuttajan ymmärryksen tasoon vaan kyse on lähinnä ulkoisesta muutoksesta, joka vaikuttaa myös muodonmuuttajan aisteihin ja vaistoihin tehden niistä vielä voimakkaammin eläinlajin vastaavia muistuttavat.
Ihmismuodossaan muodonmuuttajalla on yleensä eläinlajilleen tyypillisiä piirteitä. Näitä voivat olla esimerkiksi raidat, karvat, suomut, höyhenet, pilkut, muut kuviot, eläinlajille tyypillinen purukalusto, kynnet tai silmien piirteet. Kokonaisia eläinlajille tyypillisiä osia, kuten häntiä tai korvia ei esiinny sellaisenaan. Värit esimerkiksi karvoituksessa, silmissä tai iholla voivat perustua tavallisesti eläinlajille tyypilliseen väritykseen, mutta niiden on oltava luonnollisia sävyjä.

Yhteiskunta & suhtautuminen muihin lajeihin

Muodonmuuttajia on vuosisatojen ajan pidetty ihmisiä alempiarvoisempana, likaisempana lajina ja vaikka säädyt ovat lakkautettu jo vuosikymmeniä sitten, vaikuttavat muodonmuuttajiin kohdistuvat asenteet yhteiskunnassa edelleen. Monet vanhat suvut pitävät tiukasti kiinni vanhoista arvoistaan ja siitä, että muodonmuuttajat ovat heitä alempiarvoisempia. Tästä huolimatta yleisesti arvot ja asenteet ovat muuttuneet tasa-arvoisemmiksi ja suopeimmiksi, ja varsinkin nuoremmat sukupolvet pyrkivät ajamaan asiaa eteenpäin. Tästä huolimatta muodonmuuttajien asema yhteiskunnan rattaissa on pysynyt melko samanlaisena, eikä monilla ole ollut mahdollisuutta nousta arvostettuihin ammatteihin. Harva on saanut mahdollisuuden tai pystynyt nousemaan perinteisistä työläisammateista tai kouluttautumaan kunnolla ammatin ja sitä kautta elinkeinon periytyessä monesti vanhemmilta lapsille.
Tämä vaikuttaa lähtökohtaisesti siihen, miten muodonmuuttajat suhtautuvat myös muihin lajeihin. Historiansa takia muodonmuuttajat tulevat yleensä hyvin toimeen kaltaistensa kanssa ja luottavat näihin. Ihmisiin varsinkin jo iäkkäämmät suhtautuvat monesti melko varautuneesti ja kylmästi.