Tälle sivulle on koottu tiivistetysti infoa erilaisista Nimrithissä tavattavista lajiristeymistä ja kuvattu eri yhdistelmistä syntyvien jälkeläisten ominaisuuksia ja muun muassa kykyjen määrää ja laatua. Tämän lisäksi sivulta löytyvät erilaisten risteymien yleisyys suhteutettuna Nimrithin kansalaisten määrään ja tekstissä sivutaan syitä tiettyjen risteymien yleisyyteen, mitä ovat esimerkiksi lajien väliset asenteet, arvoasetelmat ja historia, mitkä on hyvä ottaa huomioon risteymiä miettiessä. Nämä lajiristeymät ovat suuntaa antavia, yksinkertaistettuja, eivätkä täten ota kantaa monien sukupolvien takaisiin risteymiin ja sukujuurien kehitykseen vaan ne jättävät tilaa soveltamiselle ja pelaajan itsensä tehtäville päätöksille.


Ihminen + Jumala = Puolijumala

Yleinen yhdistelmä, kun halutaan luoda puhtaita puolijumalia. On kuitenkin todettu, että suurin osa puolijumalista ei ole syntynyt suoraan perheen perustamista ajatellen jo pelkästään sen takia, että useimmat jumalat ovat haluttomia kantamaan vastuuta jälkikasvustaan suoranaisesti. Puolijumalien voimat perustuvat heidän jumalvanhempansa voimiin ja ne ovat kehitettävissä pitkälti koko eliniän ajan. Maagisia kykyjä puolijumalilla on parhaimmillaan lähes puolet jumalvanhempiensa voimista, mutta niiden taso on reilusti heikompi.


Ihminen + Muodonmuuttaja = Ihminen tai muodonmuuttaja

Vaikka pitkään historiassa muodonmuuttajia on pidetty ihmisiä huonompina ja alempiarvoisampina, on näistä käsityksistä ja ennakkoluuloista huolimatta ihmisten ja muodonmuuttajien väliset liitot yksi yleisimpiä. Nykyään jo useamman suvun uskotaan kantavan geeneissään muodonmuuttajuusgeeniä, vaikka piirteitä ei ulkoisesti näkyisikään. Tämä mahdollistaa muodonmuuttajien syntymisen sukuun sukupolviakin myöhemmin. Syntymässä yksilöllä on mahdollisuus olla joko muodonmuuttajuusgeeniä kantava ihminen tai täysi muodonmuuttaja.


Ihminen + Puolijumala = 1/4 jumala

Ihmisen ja puolijumalien liitot ovat hieman harvinaisempia kuin muodonmuuttajien kanssa solmitut, mikä johtuu usein puolijumalien piilottelemisesta tai vähäisyydestä. Moni kunnianhimoinen suku on kuitenkin usein halukas hankkimaan sukuun jumalten verta, jolloin tyttäriä ja poikia pakkonaitetaan puolijumalille, sillä he ovat lähempänä ihmisiä kuin puhtaat jumalat. Syntymässä yksilön kyvyt ovat heikentyneet puolijumalasta vielä puoleen, jolloin yksilön on mahdollista omata yksi tai kaksi maagista kykyä, jotka pohjautuvat hänen vanhempansa tai isovanhempansa kykyihin.


Puolijumala + Puolijumala = 1/4 kahta jumaluutta

Puolijumalien keskinäiset liitot ovat suosittuja muun muassa suvun jalostamisen kannalta. On tavallista, että jumala haluaa jälkeläiselleen puolison toisen jumalan lapselta, joka tekee heidän jälkeläisestään monipuolisemman. Tällöin yksilöllä on syntyessään kykyjä parhaassa tapauksessa molemmilta vanhemmiltaan.


Muodonmuuttaja + Puolijumala = Muodonmuuttaja heikoilla maagisilla kyvyillä / Muodonmuuttajuusgeeniä kantava 1/4 jumala

Muodonmuuttajien ja puolijumalien liitot ovat yleistymässä. Ennen vanhaan ne olivat kyseenalaistettuja, sillä harva jumala halusi sukuunsa muodonmuuttajuusgeeniä heidän pidettyään kyseisen lajin edustajia alempiarvoisina. Yleinen mielipide ja asenteet ovat kuitenkin kääntyneet parempaan suuntaan. Muodonmuuttajan ja puolijumalan jälkeläinen voidaan luokitella joko muodonmuuttajaksi, jolla on heikkoja maagisia kykyjä tai muodonmuuttajuusgeeniä kantavaksi 1/4 jumalaksi sen perusteella, miten geeniperimä ilmenee yksilöllä ja ilmeneekö tällä molempien vanhempiensa lajityypillisiä ominaisuuksia ulkoisesti vai kantaako tämä niitä vain perimässään.
Jumalgeenin pienennyttyä puolijumalastakin puoleen on muodonmuuttajuusgeeni tavallisesti dominoivampi. Tämä takia yksilö luokitellaan muodonmuuttajaksi ja on kykeneväinen muuttamaan muotoaan. Jumalgeenin takia myös maagisien kykyjen omaaminen on mahdollista, jolloin yksilö voi osata kaksi heikohkoa maagista kykyä perittynä toiselta vanhemmaltaan. Tämän lisäksi muodonmuutosominaisuus voi kuitenkin jäädä myös piileväksi ja tällöin yksilö on 1/4 jumala, joka kantaa muodonmuuttajuusgeeniä.


Muodonmuuttaja + Jumala = Puolijumala heikoilla eläimen ominaisuuksilla.

Muodonmuuttajan ja jumalan suhde on yksi harvinaisimpia muodonmuuttajiin kohdistuvien ennakkoluulojen takia. Tässä yhdistelmässä jumalgeeni on dominoivampi eikä yksilö kykene muuttamaan muotoaan eläimeksi. Yksilö voi kuitenkin omata ulkoisia piirteitä ja fyysisiä ominaisuuksia muodonmuuttajavanhemmaltaan, jolloin häntä voidaan luulla muodonmuuttajaksi.


Puolijumala + Jumala = Voimallinen puolijumala

Puolijumalan ja jumalan yhdistelmä on harvinainen, vaikka sitä tavataan useammin kuin muodonmuuttajan ja jumalan yhdistelmää. Syynä tähän on se, että puolijumalia pidetään parempana jumalgeeniensä ansiosta. Yksilö luokitellaan tällöin puolijumalaksi, joka on tavallista puolijumalaa voimallisempi. Kykyjä on mahdollista olla useita, esimerkiksi lähes puolet ja ne periytyvät molemmilta vanhemmilta. Voimakkuuden taso maagisissa kyvyissä yltää usein tavallisen puolijumalan yläpuolelle.